Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Projekty

ZA ŻYCIEM

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Siedleckim

Zaświadczenie lekarskie 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa w programie

Kontrakt na prowadzenie zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

Oświadczenie o ochronie danych osobowych


                                                                   

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Siedleckim

 

 

 

Na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy Dariuszem Stopą, Starostą Siedleckim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Powiat Siedlecki realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.

Do zadań Poradni, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

          a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

          b) prowadzenie akcji informacyjnych,

          c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim pod numerami telefonów: (025) 633-08-60, (025) 631-60-45 oraz tel./fax (025) 631-41-21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poradnia_pp@vp.pl.

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.


Projekt „KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE SIEDLECKIM”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Beneficjent: Powiat Siedlecki/ Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim

 

Realizator: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim,

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce

Numer tel. 25 63330860

Adres email: poradnia_pp@vp.pl  

Adres strony internetowej: www.poradnia.tk,

Okres realizacji: 01.09.2013r.- 31.07.2015r.

Informacja numer 2

Projekt „KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE SIEDLECKIM”

Cel główny projektu

Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół

i placówek oświatowych

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół

 • Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie siedleckim poprzez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia

 • Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół/przedszkoli z powiatu siedleckiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia

 • Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Planu Wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siedleckim

 • Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół i przedszkoli

 • Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

 • Zarządzanie projektem

  i przedszkoli w powiecie siedleckim w zakresie doboru programów doskonalenia opartych na diagnozie potrzeb placówek oświatowych

  Zadania w projekcie:

  Informacja numer 3

  Jednym z ważniejszych zadań założonych w projekcie jest wdrożenie nowego systemu
  kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznego Planu Wspomagania oraz wdrożenie
  Sieci Współpracy i Samokształcenia.

  Roczne Plany Wspomagania

  Oferta kierowana do szkół/przedszkoli powinna być wynikiem analizy sytuacji
  szkoły/ przedszkoli i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby.

  Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji rozpoczną proces opracowywania Rocznego Planu Wspomagania pracy konkretnej szkoły/przedszkola objętego projektem, poczynając od opracowania (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; poprzez pomoc w zaplanowaniu oraz przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów aż po wspólną ewaluację.

  Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

  Jej głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”).

  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.

  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”:

  Edyta Czapska- Komar

  Anna Daniluk

  Marzenna Habib

  Karol Seroczyński

  Joanna Stachowicz

  Urszula Wolińska

  Informacja numer 4

  Sieci współpracy i samokształcenia - to kolejne zadanie w projekcie skierowane do placówek. Sieci, czyli współpracujące zespoły nauczycieli z różnych szkół/ przedszkoli– umożliwiające dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Praca w sieci obejmie działania: spotkania z ekspertami – specjalistami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci, pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół i grup nauczycielskich poprzez nowoczesną platformę informatyczną.

  Na terenie Powiatu Siedleckiego utworzono sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół:

  1. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

  2. Specjalne i zwyczajne potrzeby naszych uczniów- pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

  3. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

  4. Sieć przedmiotów ścisłych.

  W ramach Sieci współpracy i samokształcenia uczestnicy otrzymują wsparcie: ekspertów.

  Koordynatorzy sieci:

  Elżbieta Michalak – koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

  Marta Seneko – Lichograj koordynator sieci współpracy i samokształcenia specjalnych i zwyczajnych potrzeb naszych uczniów- pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Paweł Bareja - koordynator sieci współpracy i samokształcenia rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

  Sylwia Lubelska - koordynator sieci współpracy i samokształcenia przedmiotów ścisłych

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,