Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Orzecznictwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743):

 • Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie siedleckiego powiatu ziemskiego.
 • W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka/ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz opinię placówki oświatowej, do której dziecko/uczeń uczęszcza.
 • W przypadku wątpliwości diagnostycznych lub braku odpowiedniej dokumentacji Zespół może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub dostarczenie brakującej dokumentacji medycznej.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny - podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie.

O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny - podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie.

O potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego dla dzieci/uczniów:


1. niepełnosprawnych:

 • niesłyszących, słabosłyszących,
 • niewidomych, słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2. zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3. niedostosowanych społecznie;
wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

(W przypadku wątpliwości diagnostycznych dziecko/uczeń może być skierowane na dodatkowe badania do specjalistów zatrudnionych w naszej Poradni.)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ:

1. wyniki aktualnych badań psychologiczno- pedagogicznych przeprowadzone w ciągu ostatniego roku (optymalnie), konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej, w razie potrzeby badań logopedycznych (w przypadku problemów z mową).

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej.

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA:

1. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem autyzmu lub zespołu Aspergera (nie są akceptowane zaświadczenia z rozpoznaniem tj.: całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu oraz: cechy, podejrzenie, obserwacja w kierunku autyzmu lub zespołu Aspergera), zaświadczenie musi być wydane w ciągu ostatniego półrocza,

2. wyniki aktualnych badań psychologiczno- pedagogicznych (w tym poziomu intelektualnego) oraz w razie potrzeby badań logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

SŁABOWIDZENIE, NIEWIDZENIE:

1. aktualne zaświadczenie lekarza okulisty z rozpoznaniem stopnia niedowidzenia (nie kwalifikują się małe wady wzroku, które mogą być w pełni korygowane za pomocą okularów i nie towarzyszy im dodatkowe schorzenie okulistyczne) lub stwierdzeniem całkowitego niewidzenia; zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza,

2. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych,

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

SŁABOSŁYSZENIE, NIESŁYSZENIE:

1. aktualne zaświadczenie lekarza laryngologa lub audiologa z rozpoznaniem rodzaju i stopnia niedosłuchu lub stwierdzeniem całkowitego niesłyszenia (zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza), wskazane jest dostarczenie audiogramu,

2. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych oraz w razie potrzeby logopedycznych (w przypadku problemów z mową),

3. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej ze szczególnym określeniem jego kompetencji językowych i komunikacyjnych,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ:

1. aktualne zaświadczenie lekarza neurologa lub ortopedy, ewentualnie pediatry, z rozpoznaniem choroby głównej i jasnym wskazaniem, że skutkuje ona niepełnosprawnością ruchową (z określeniem zakresu ograniczeń); w przypadku przedkładania zaświadczenia lekarza pediatry należy dołączyć kopie dokumentacji specjalistycznej lub wypisów szpitalnych, na bazie której lekarz wydał dokument;

2. informacja od fizjoterapeuty/rehabilitanta dotycząca aktualnego funkcjonowania ruchowego dziecka,

3. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych,

4. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

AFAZJA

1. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, których wyniki są podstawą do możliwości stwierdzenia afazji,

2. opinia logopedyczna wskazująca na występowanie u dziecka/ucznia afazji,

3. aktualne wyniki badań słuchu,

4. aktualne zaświadczenie neurologa z rozpoznaniem choroby głównej (zaświadczenie lekarskie musi być wydane w ciągu ostatniego półrocza),

4. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej ze szczególnym określeniem jego kompetencji językowych i komunikacyjnych (w tym opinia logopedy pracującego z dzieckiem),

5. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (orzeczenia z uwagi na powyższe wydawane są dla uczniów – począwszy od I klasy szkoły podstawowej):

1. zaświadczenie lekarza psychiatry, informacja terapeuty, wypisy szpitalne, dokumentacja sądowa itp.,

2. opinia ze szkoły uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych zachowań wykraczających poza normy społeczne,

3. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

1. Wyniki aktualnych badań psychologicznych (konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej),

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzgledniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty, określające czas indywidualnego nauczania (nie krótszy niż 30 dni), dokumentacja medyczna historii choroby dziecka/ucznia,

2. opinia ze szkoły/przedszkola uwzględniająca m.in. funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i edukacyjnej,

3. wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (o ile dziecko/uczeń było badane).

Zespoły Orzekające wydają opinie:

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 • Zespoły wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych(jeżeli są niezbędne), lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, opinię placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada).

Zespoły Orzekające pracują w głównej siedzibie Poradni, w Stoku Lackim, przy ul. Pałacowej 1.

Druki wniosków i zaświadczeń lekarskich znajdują się na stronie Poradni w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,