Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Oferta Poradni

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych do korzystania z możliwości kontaktu z psychologiem Poradni w sprawie opinii, orzeczeń, diagnoz dzieci i młodzieży.

Oferta Poradni na rok szkolny 2023/2024 - pobierz


Wcze­sne Wspo­ma­ga­nie Roz­woju Dziecka

Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­woju dziecka – to wie­lo­spe­cja­li­styczne dzia­ła­nia, któ­rych celem jest sty­mu­lo­wa­nie funk­cji odpo­wie­dzial­nych za roz­wój psy­cho­mo­to­ryczny dziecka, od chwili wykry­cia nie­peł­no­spraw­no­ści do czasu pod­ję­cia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wspar­cie udzie­lane rodzi­com i rodzi­nie w naby­wa­niu przez nich umie­jęt­no­ści postę­po­wa­nia z dzieckiem.
Z wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju może korzy­stać dziecko, któ­remu, na wnio­sek rodzi­ców została wydana opi­nia o wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­woju. W/w opi­nię wydają Zespoły Orze­ka­jące dzia­ła­jące w Porad­niach Psy­cho­lo­giczno – Pedagogicznych.
Zakres wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju dziecka jest okre­ślony przez indy­wi­du­alny pro­gram wcze­snego wspo­ma­ga­nia i może doty­czyć roz­woju moto­rycz­nego, sty­mu­la­cji poli­sen­so­rycz­nej, roz­woju mowy i języka, orien­ta­cji i poru­sza­nia się w prze­strzeni, uspraw­nia­nia widze­nia, słu­chu, umie­jęt­no­ści samo­ob­sługi i funk­cjo­no­wa­nia w środowisku.
Warunki orga­ni­zo­wa­nia wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju dziecka okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dn. 24 sierpnia 2017r.

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W skład Zespołu wchodzą: psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI), neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog, rehabilitant, terapeuta taktylny. W ramach działania zespołu oferujemy:

 • diagnozę  rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 • terapię wspomagająca rozwój dla dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty percepcyjnego układu zmysłowego mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę.

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • problemy z koordynacją
 • trudności z koncentracją, impulsywność
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • problemy z nauką
 • niskie poczucie własnej wartości.
 • kłopoty z dobrą organizacją
 • kłopoty z zachowaniem
 • autyzm
 • ADHD
 • zespół Downa
 • porażenie mózgowe

Przeciwwskazania do terapii:

 • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego - złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki

Konsultacje ortograficzne

Konsultacje są to zajęcia indywidulne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu:przypominanie i utrwalanie zasad ortograficznych oraz kształtowanie świadomości ortograficznej u ucznia. 3-4 spotkania zakończone diagnozą pedagogiczną.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Warsztaty składają się z siedmiu 3-godzinnych spotkań i służą pogłębieniu i rozwijaniu osobistych kompetencji rodziców oraz trenowaniu umiejętności.

Tematyka spotkań:

 • zasady i normy rodzinne
 • pomoc dzieciom w radzeniu sobie z uczuciem zniechęcenia do współpracy
 • podstawy konsekwentnego uwalniania dziecka z dysfunkcyjnych ról
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych
 • zachęcanie do samodzielności
 • konstruktywne chwalenie

Terapia logopedyczna

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

Zadaniem terapii logopedycznej jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej
 • usuwanie zaburzeń mowy
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy
 • usuwanie zaburzeń głosu

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Odziaływania terapeutyczne skupiają się na: usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu myślenia matematycznego,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć grupowych bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u ucznia.

Spotkania  odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych ćwiczeń, gier i zabaw.

Smyko-multisensoryka

Zajęcia dla wszystkich maluszków, wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Smyko-multisensoryka to zajęcia o charakterze : 

 • rozwojowym (wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną). 
 • profilaktycznym (zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

 • przesiewowym (prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej).

 • edukacyjnym (rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę).

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,