Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Druki do pobrania

Opinia szkoły o uczniu - pobierz

Prośba o oddelegowanie pracownika poradni - pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia - pobierz

Wniosek o przebadanie ucznia pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się - pobierz

Wniosek o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia - pobierz

Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia - pobierz

Wniosek dyrektora o powtórne przebadanie ucznia w PPP-P w Stoku Lackim - pobierz

Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia lub dziecka (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia) - pobierz

Klauzula zgody na telefon - pobierz

Wniosek o przeprowadzenie badań / konsultacji - pobierz

 

Dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U rz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

I.    Administratorem danych osobowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Stoku Lackim jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, adres: Stok Lacki, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce, adres e-mail: poradnia@powiatsiedlecki.pl, tel. 25 631 41 21.

II.  Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – jest Pani Ewa Borzyńska. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: poradnia_iod@powiatsiedlecki.pl lub na adres siedziby wskazany w pkt. I.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,