Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Cele i zadania

Poradnia wydaje opinie dotyczące między innymi:

 • pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej branżowej szkoły I stopnia, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia;
 • innych, określonych w odrębnych przepisach.
 • wydawania opinii o ścieżce zindywidualizowanej

Nasza placówka realizuje następujące zadania:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności-z zakresu komunikacji społecznej;
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

W poradni prowadzone są:

 • terapia rodzinna;
 • terapia pedagogiczna;
 • terapia logopedyczna;
 • psychoterapia indywidualna;
 • terapia integracji sensorycznej
 • psychomotoryka

Terapie pedagogiczna oraz logopedyczna odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych u dziecka. Terapia rodzinna obejmuje 2-4 spotkania z rodziną. Rodziny na terapię rodzinną zgłaszane są w wyniku diagnozy dziecka na terenie Poradni bądź też samodzielnego poszukiwania pomocy psychologicznej przez rodzinę.

Problemy z jakimi zgłaszają się rodziny to zazwyczaj:

 • zachowanie agresywne dziecka na terenie domu, szkoły;
 • trudności z uczeniem się;
 • niepokój i lęki u dziecka;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • problem uzależnień w rodzinie;
 • zaburzenia psychiczne w rodzinie;
 • trudności wychowawcze na bazie dysfunkcji rodzinnych;
 • fobia szkolna;
 • moczenie nocne.

Terapia psychomotoryczna jest propozycją skutecznej pomocy dla dzieci w wieku 3-7 lat z zaburzeniami funkcjonowania , których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu, spowodowana dyskretnym, trudnym do zlokalizowania uszkodzeniem struktur mózgowych często skojarzonym z nieprawidłościami w dojrzewaniu struktur integracyjnych lub wynikająca głównie z tych nieprawidłowości.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,